การสนับสนุนการเดินทางไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567

งานบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ
ขอเรียนเชิญบุคลากรสายวิชาการ เสนอขอรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติจากมหาวิทยาลัย
และขอรับการสนับสนุนจากคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2567

โดยผู้ประสงค์จะขอรับการสนับสนุน ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวได้ที่
ประกาศ ระเบียบ และคำสั่ง หัวข้อ วิเทศสัมพันธ์ > การเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ
แบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้อง หัวข้อ ด้านวิเทศสัมพันธ์ > การขอรับทุนสนับสนุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ (คณาจารย์) จากมหาวิทยาลัย/คณะ

โดยมีช่วงการเดินทาง กำหนดยื่นเอกสารขอรับทุน ดังนี้
งวดที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566 ภายในวันที่ 29 กันยายน 2566
งวดที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2567 ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2566
งวดที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2567 ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567
งวดที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2567 ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2567

 336 total views,  1 views today