inter

การสนับสนุนการเดินทางไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567

งานบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการขอเรียนเชิญบุคลากรสายวิชาการ เสนอขอรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติจากมหาวิทยาลัยและขอรับการสนับสนุนจากคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2567โดยผู้ประสงค์จะขอรับการสนับสนุน ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวได้ที่– ประกาศ ระเบียบ และคำสั่ง หัวข้อ วิเทศสัมพันธ์ > การเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ – แบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้อง หัวข้อ ด้านวิเทศสัมพันธ์ > การขอรับทุนสนับสนุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ (คณาจารย์) จากมหาวิทยาลัย/คณะ โดยมีช่วงการเดินทาง กำหนดยื่นเอกสารขอรับทุน ดังนี้งวดที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566 ภายในวันที่ 29 กันยายน 2566งวดที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2567 ภายในวันที่… Read More »การสนับสนุนการเดินทางไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567