Scholarship

การสนับสนุนการเดินทางไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567

งานบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการขอเรียนเชิญบุคลากรสายวิชาการ เสนอขอรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติจากมหาวิทยาลัยและขอรับการสนับสนุนจากคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2567โดยผู้ประสงค์จะขอรับการสนับสนุน ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวได้ที่– ประกาศ ระเบียบ และคำสั่ง หัวข้อ วิเทศสัมพันธ์ > การเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ – แบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้อง หัวข้อ ด้านวิเทศสัมพันธ์ > การขอรับทุนสนับสนุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ (คณาจารย์) จากมหาวิทยาลัย/คณะ โดยมีช่วงการเดินทาง กำหนดยื่นเอกสารขอรับทุน ดังนี้งวดที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566 ภายในวันที่ 29 กันยายน 2566งวดที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2567 ภายในวันที่… Read More »การสนับสนุนการเดินทางไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567

ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2566

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม “ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2566” โดยมีรายละเอียดการสนับสนุนเบื้องต้น ดังนี้ สนับสนุนไม่เกิน 3 ทุนต่อปี โดยอย่างน้อย 1 ทุน หัวหน้าโครงการต้องเป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติมาก่อน ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 3 ปี สนับสนุนเพียง 1 วาระ ต่อกลุ่มวิจัย งบประมาณรวมไม่เกิน 15 ล้านบาทต่อกลุ่มวิจัย (ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี) ยื่นข้อเสนอผ่าน ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น. ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :… Read More »ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2566

เครือข่ายบริหารงานวิจัย (Node) ภาคเหนือ

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 “Natural Bio-Active Ingredients andLanna Highland Agriculture“ ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2565 2 กรอบการวิจัย ดังนี้แผนงานวิจัยที่ 1 Natural Bio-active ingredients and applications เพื่อความมั่นคงทางอาหาร โภชนาการ สุขภาพ และความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ประเด็นพืชพื้นถิ่นทางภาคเหนือของประเทศไทย 4 ชนิด ได้แก่ เชียงดา ตีนฮุ้งดอย ชาเลือดมังกร และสังหยู ประเด็นสำหรับสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ สารสกัดจากน้ำผึ้ง แมลงทหารเสือ และ ชันโรง แผนงานวิจัย 2 Lanna Highland… Read More »เครือข่ายบริหารงานวิจัย (Node) ภาคเหนือ

Quick Win Project ทุนสนับสนุนวิจัย 400,000 บาท

เตรียมต่อยอดงานวิจัย ยกระดับความพร้อมของเทคโนโลยี สู่การใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์💸💸ด้วยทุนสนับสนุน สูงสุด 400,000 บาท (สำหรับยกระดับงานวิจัย) ระยะเวลา 6 เดือน ประชาสัมพันธ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการ “การแปลงงานวิจัยสู่เทคโนโลยี (RT2)” 🚩เงื่อนไข เป็นอาจารย์ นักวิจัย หรือบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่เคยรับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนอื่นภายใต้ขอบเขตการดำเนินงานจากโครงการเดียวกัน งานวิจัยที่ต่อยอดต้องอยู่ในระดับ Preliminary Research ขึ้นไป สามารถส่งงานวิจัยได้มากกว่า 1 งานวิจัย 📌คลิก ดาวน์โหลดใบสมัคร https://cmu.to/RT2-2566Template (WORD) (PDF) สนใจส่งข้อเสนอโครงการด้วยรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ( .docx และ .pdf) พร้อมด้วย 3 Minutes VDOตั้งแต่วันนี้ถึง 19 ก.ย. 2565ทางอีเมล deeptechfund@step.cmu.ac.th (CC:… Read More »Quick Win Project ทุนสนับสนุนวิจัย 400,000 บาท