Research Funding Agency

แหล่งทุนวิจัยในประเทศ

 กรมการศาสนา
 กรมการศึกษานอกโรงเรียน
 กรมควบคุมมลพิษ
 กรมทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 กรมป่าไม้
 กรมวิชาการ
 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กองส่งเสริมเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การเคหะแห่งชาติ
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 เครือข่ายกาจนาภิเษก
 มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย
 มูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์ กรมสุขภาพจิต
 มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
 มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย
 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 สำนักงบประมาณ
 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
 สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 สำนักงานนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 สำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน

แหล่งทุนวิจัยในต่างประเทศ

  องค์การอนามัยโลก (WHO)

แหล่งทุนวิจัยสนับสนุนงานวิจัยสำหรับนักศึกษา

 ทุนวิจัยสนับสนุนงานวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (IRPUS)
 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
 ทุนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แหล่งทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และโครงการขอรับความร่วมมือจากต่างประเทศ

 โครงการประจำ
 DUO – Thailand Fellowship Program 2007
 โครงการ Erasmus Mundus (updated 24 November 2006
 การจัดทำโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากเอเปค
 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The Japanese Government (Monbukagakusho : MEXT)
 ทุนมูลนิธิฮิตาชิ (Hitachi Scholarship Foundation)
 ทุนรัฐบาลเยอรมนี
 ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย

 1,729 total views,  2 views today