แบบฟอร์ม

วิจัย


บริการวิชาการ


วิเทศสัมพันธ์

ประกอบด้วยเอกสารดังนี้

 • บันทึกข้อความเสนอขอรับการจัดสรรทุนเพื่อไปเสนอผลงาน
 • แบบคำขอรับการสนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการ มช.
 • แบบยินยอมให้เป็นผู้นำเสนอผลงานแทน (ในกรณีที่ผู้เสนอขอ มิใช่ผู้ที่มีชื่อในผลงานเป็นลำดับแรก)
 • แบบยืนยันรับการจัดสรรงบประมาณไปเสนอผลงานหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รายงานสรุปการเสนอผลงานหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ

ประกอบด้วยเอกสารดังนี้

 • บันทึกข้อความเสนอขอรับการจัดสรรทุนเพื่อไปเสนอผลงาน
 • แบบคำขอรับการสนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • แบบยืนยันรับการจัดสรรงบประมาณ การสนับสนุนการพัฒนาวิชาการและแลกเปลี่ยนวิชาการใน และต่างประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • แบบสรุปการประชุมวิชาการและการหารือสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากการเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกอบด้วยเอกสารดังนี้

 • แบบคำขอรับทุนการศึกษาสำหรับเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ
 • แบบรายงานการไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ
 • ใบสำคัญรับเงิน

 799 total views,  7 views today