กองบรรณาธิการวารสารวิศวกรรมศาสตร์

กองบรรณาธิการวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(Engineering Journal Chiang Mai University) ISSN 0857-2178

คณะที่ปรึกษา

 1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
 2. รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา

กองบรรณาธิการวารสารวิศวกรรมศาสตร์

1.ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์บรรณาธิการ
2.รองศาสตราจารย์ ดร.นคร ทิพยาวงศ์
3.รองศาสตราจารย์ ดร.นิวิท เจริญใจ
4.รองศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ โสภาจารีย์
5.รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร
6.รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ เอื้อตรงจิตต์
7.รองศาสตราจารย์ ดร.อัมรินทร์ บุญตัน
8.รองศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล
9.รองศาสตราจารย์ ดร.ชยานนท์ หรรษภิญโญ
10.ศาสตราจารย์ ดร.สุภาพรรณ เสราภิน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
11.ศาสตราจารย์ ดร.สิริวัชร์ ฉิมพาลี University of South Carolina, USA
12.รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13.รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14.รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15.ดร.อติพงศ์ นันทพันธุ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
16.Assoc. Prof. Dr.N. Maruyama Mie University, Japan
17.Prof. Dr.C.C. Wang National Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan
18.Prof. Dr.Junfeng Wang Jiangsu University, PR.China
19.Assoc. Prof. Dr.Nguyen Huy Bich Nonglam University, Vietnam

กองบรรณาธิการวารสารวิศวกรรมศาสตร์

 1. Asst. Prof. Dr.Nat Vorayos
 2. Assoc. Prof. Dr.Phrut Sakulchangsatjatai

Editor

 1. Prof. Dr. Tanongkiat Kiatsiriroat : tanong@dome.eng.cmu.ac.th

Editorial Board

Faculty of Engineering, Chiang Mai University, Thailand :

 1. Prof. Dr.Nakorn Tippayawong
 2. Assoc. Prof. Dr.Nivit Charoenchai
 3. Assoc. Prof. Dr.Khajornsak Sopajaree
 4. Assoc. Prof. Dr.Thongchai Fongsamootr
 5. Assoc. Prof. Dr.Sermsak Uatrongjit
 6. Assoc. Prof. Dr.Amarin Boontun
 7. Assoc. Prof. Dr.Sansanee Auephanwiriyakul
 8. Assoc. Prof. Dr.Chayanon Hansapinyo
 1. Prof. Dr. S. Seraphin, National Nanotechnology Center : NANOTEC, Thailand
 2. Prof. Dr.Sirivatch Shimpalee, University of South Carolina, USA
 3. Assoc. Prof. Dr.Jaturapatr Varith, Maejo University, Thailand
 4. Assoc. Prof. Dr.Nattaporn Chaiyai, Maejo University, Thailand
 5. Assoc. Prof. Dr.Somkiat Jaturonglumlert, Maejo University, Thailand
 6. Dr.Atipong Nuntaphan, Electricity Generating Authority of Thailand
 7. Assoc. Prof. Dr. N. Maruyama, Mie University, Japan
 8. Prof. Dr. C.C Wang, National Chiao Tung University, Taiwan
 9. Prof. Dr.Junfeng Wang, Jiangsu University, PR.China
 10. Assoc. Prof. Dr.Nguyen Huy Bich, Nonglam University, Vietnam

 561 total views,  2 views today