การใช้โปรแกรม Microsoft Word เพื่อทำเอกสาร ข้อเสนอโครงการและรายงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

โดย ดร.รัฐพล พรประสิทธิ์

เทคนิค การใช้โปรแกรม Microsoft Word เพื่อทำเอกสารข้อเสนอโครงการและรายงานอย่างมีประสิทธิ ประกอบด้วย 2 หัวข้อหลัก ดังนี้

การใช้ Microsoft Word เพื่อเขียนข้อเสนอโครงการ

  • การใช้คำสั่ง style
  • การแทรก ตาราง ใส่ภาพ equation
  • การใส่หัวตาราง ภาพ และ สมการ
  • จัดหน้ากระดาษ, ใส่เลขหน้า, break page
  • สารบัญ
การสร้างเอกสารอ้างอิง

  • การใช้โปรแกรม Mendeley ร่วมกับ Microsoft word สร้างเอกสารอ้างอิงในเอกสาร
  • การใช้โปรแกรม Mendeley เพื่อสร้างและรวบรวมเอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบ

 219 total views,  1 views today