การให้การสนับสนุนงานวิจัยเงินรายได้

การขอรับเงินอุดหนุนตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

การขอรับการสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณเงินรายได้

คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานวิจัย วิเทศสัมพันธ์ และบริการวิชาการจะมีการประชุมพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้
  2. ให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  3. ให้การสนับสนุนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนจากงบประมาณเงินรายได้
  4. ให้การสนับสนุนการไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ และการประชุมระดับนานาชาติในต่างประเทศ

การยื่นขอรับการสนับสนุน

ผู้ประสงค์จะเสนอขอรับการสนับสนุน โปรดจัดทำเอกสารและหลักฐานตามที่กำหนดในประกาศไปยัง งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ก่อนที่จะมีการประชุมแต่ละครั้งล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์

กำหนดการประชุม

กำหนดการประชุมเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนงานวิจัย และโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 3 ครั้งต่อปี
– ครั้งที่ 1 เดือนกันยายน ปีปัจจุบัน
– ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม ปีถัดไป
– ครั้งที่ 3 เดือนพฤษภาคม ปีถัดไป
– และวาระพิเศษ เมื่อมีวาระเร่งด่วน
ในส่วนการให้เงินอุดหนุนตีพิมพ์นั้น จะพิจารณาคำเสนอขอปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม


 592 total views,  1 views today