ประกาศ ระเบียบ และคำสั่ง

วิจัย

1. โครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ 
2. โครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการที่ได้รับสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
3. เงินอุดหนุนตีพิมพ์
4. ทุนผู้ช่วยนักวิจัยบัณฑิตศึกษา (RA)
5. กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านพัสดุ

บริการวิชาการ

ระเบียบบริหารการเงิน
ระเบียบการบริการวิชาการ
ระเบียบการจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม

วิเทศสัมพันธ์

การเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ
ทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา

 2,044 total views,  2 views today