NRIIS

ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2566

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม “ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2566” โดยมีรายละเอียดการสนับสนุนเบื้องต้น ดังนี้ สนับสนุนไม่เกิน 3 ทุนต่อปี โดยอย่างน้อย 1 ทุน หัวหน้าโครงการต้องเป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติมาก่อน ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 3 ปี สนับสนุนเพียง 1 วาระ ต่อกลุ่มวิจัย งบประมาณรวมไม่เกิน 15 ล้านบาทต่อกลุ่มวิจัย (ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี) ยื่นข้อเสนอผ่าน ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น. ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :… Read More »ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2566