Autocrat

การใช้ Google Form ในการกรอกข้อมูลในเอกสาร และการส่ง E-mail อัตโนมัติ

นายชานนท์ แก้วบุญเรือง การใช้ Google Form ในการกรอกข้อมูลในเอกสาร และการส่ง E-mail อัตโนมัติ เพื่ออำนวยความสะดวกในการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม โดยการกรอกข้อมูล 1 ครั้ง สามารถนำไปสร้างเอกสารได้หลายรูปแบบ และสามารถนำข้อมูลที่กรอกใน Form ซึ่งจัดเก็บในรูปแบบตารางข้อมูล (Worksheet) มาประมวลผลอื่นๆ ได้ต่อไป เอกสารประกอบ