แผน 13

Quick Win Project ทุนสนับสนุนวิจัย 400,000 บาท

เตรียมต่อยอดงานวิจัย ยกระดับความพร้อมของเทคโนโลยี สู่การใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์💸💸ด้วยทุนสนับสนุน สูงสุด 400,000 บาท (สำหรับยกระดับงานวิจัย) ระยะเวลา 6 เดือน ประชาสัมพันธ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการ “การแปลงงานวิจัยสู่เทคโนโลยี (RT2)” 🚩เงื่อนไข เป็นอาจารย์ นักวิจัย หรือบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่เคยรับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนอื่นภายใต้ขอบเขตการดำเนินงานจากโครงการเดียวกัน งานวิจัยที่ต่อยอดต้องอยู่ในระดับ Preliminary Research ขึ้นไป สามารถส่งงานวิจัยได้มากกว่า 1 งานวิจัย 📌คลิก ดาวน์โหลดใบสมัคร https://cmu.to/RT2-2566Template (WORD) (PDF) สนใจส่งข้อเสนอโครงการด้วยรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ( .docx และ .pdf) พร้อมด้วย 3 Minutes VDOตั้งแต่วันนี้ถึง 19 ก.ย. 2565ทางอีเมล deeptechfund@step.cmu.ac.th (CC:… Read More »Quick Win Project ทุนสนับสนุนวิจัย 400,000 บาท