การใช้งานระบบ CMU Research

โดย นายอลงกต เทพคำอ้าย

ระบบ CMU Research เริ่มใช้งานในวันที่ 1 มีนาคม 2566 โดยจะดึงข้อมูลด้านงานวิจัยและบริการวิชาการเดิมจากฐานข้อมูล CMU-MIS เข้ามา แบ่งสถานะผู้ใช้งานเป็น 2 ประเภท คือ

  • คณาจารย์/นักวิจัย และ
  • เจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิดูแลระบบ

ระบบจะแสดงข้อมูลที่แตกต่างกันตามสถานะของผู้ใช้งาน เจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธินั้น สามารถดูข้อมูล และแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ได้ ส่วนคณาจารย์/นักวิจัย จะเห็นข้อมูลผลงานของตนเอง ปัจจุบัน หากต้องการเพิ่มแหล่งทุน ต้องแจ้งไปที่ สำนักงานบริหารางนวิจัย (สบว.) เพื่อดำเนินการให้ โดยมีข้อมูลที่ต้องการคือ ชื่อแหล่งทุน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail (ถ้ามี) เป็นต้น

คู่มือการใช้งาน

 185 total views,  1 views today