เกี่ยวกับวารสาร

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 มีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารเป็นระยะเวลา 5 ปี คือ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 โดย วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Engineering Journal Chiang Mai University) ได้ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ในกลุ่มที่ 2 คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) หรือ ที่นี่ เพื่อดูรายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Engineering Journal Chiang Mai University)
ISSN 0857-2178
ISSN 2672-9695 (Online)

เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความวิชาการในลักษณะบทความวิจัย และบทความปริทัศน์ที่มีคุณภาพสูง ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมถึงสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีเนื้อหาที่เป็นองค์ความรู้พื้นฐานจนกระทั่งการนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งในแง่ทฤษฎี การวางแผน การทดลอง การออกแบบ หรือการพัฒนาอุปกรณ์และการจำลองการทำงานของระบบ หรือกระบวนการต่างๆ เป็นต้น 

การรับบทความ เปิดรับบทความวิชาการทั้งภาษาไทย เเละภาษาอังกฤษทางสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมถึงสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งปี โดยบทความที่ส่งมาขอตีพิมพ์จะต้องไม่เคยเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับความเห็นชอบจากบรรณาธิการวารสารฯ ข้อความที่ปรากฏภายในบทความของแต่ละบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่เกี่ยวข้องกับวารสารวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เเละคณาจารย์ท่านอื่น ๆ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กองบรรณาธิการวารสารฯ ขอสงวนสิทธิ์มิให้นำเนื้อหาใด ๆ ของบทความ หรือข้อคิดเห็นใด ๆ ของผลการประเมินบทความในวารสารฯ ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาตจากกองบรรณาธิการ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภทของการ Peer Review : Double Blinded

จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินต่อบทความ : อย่างน้อย 2 ท่าน

บรรณาธิการบริหาร : ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการยอมรับอยู่ในฐานข้อมูล Thailand Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2

ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ
– ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม ถึง เมษายน
– ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม ถึง สิงหาคม
– ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน ถึง ธันวาคม

จริยธรรมของการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย คลิกที่นี่

กองบรรณาธิการ คลิกที่นี่


 1,003 total views,  2 views today