ขั้นตอนการขอตีพิมพ์บทความลงวารสารวิศวกรรมศาสตร์

ระยะเวลาเสนอขอตีพิมพ์บทความ
อย่างน้อย 4 สัปดาห์ (1 เดือน)

 1. ผู้เขียนส่งบทความไฟล์ Microsoft Word (นามสกุล .docx) ที่จัดรูปแบบการพิมพ์ตามแบบฟอร์มของวารสารฯ
 • การจัดรูปแบบไฟล์ Word คลิกที่นี่ หรือตามเอกสารด้านล่างเพจนี้
 • ขอให้ใช้ฟอนต์ Times New Roman สำหรับข้อความภาษาอังกฤษ รวมถึงตัวเลขและวงเล็บ และ Angsana UPC สำหรับภาษาไทย
 • สำหรับสมการ ขอให้สร้างด้วย Microsoft Equation

เรียบร้อยแล้วมายัง งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ที่ http://ejournal.eng.cmu.ac.th

* ในการส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ กรุณาระบุ ชื่อ นามสกุลของผู้เขียน รหัสนักศึกษา สังกัดภาควิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail แนบมาด้วย *


2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของบทความ หากบทความไม่สมบูรณ์ มีรูปแบบการพิมพ์ไม่ถูกต้อง จะแจ้งเพื่อให้ผู้เขียนแก้ไขบทความ (ระยะเวลาในการตรวจสอบบทความ 3 วัน)


3. เจ้าหน้าที่แจ้งบรรณาธิการพิจารณาบทความและพิจารณา Reviewer อย่างน้อย 2 ท่าน (กำหนดระยะเวลาพิจารณา 2 สัปดาห์) 


4. เจ้าหน้าที่ออกเอกสารขอความอนุเคราะห์อ่านบทความ และส่งบทความไปให้ Reviewer อ่านและพิจารณา (กำหนดระยะเวลาอ่านท่านละ 2 สัปดาห์)


5. Reviewer แจ้งผลการพิจารณามายัง กองบรรณาธิการฯ เพื่อเสนอผลการพิจารณาให้บรรณาธิการรับทราบ โดยผลการพิจารณามีดังต่อไปนี้

 • [ ] ยอมรับ
  • ตีพิมพ์ โดยไม่มีการแก้ไข
  • ตีพิมพ์โดยแก้ไขเล็กน้อยตามข้อเสนอแนะ
  • แก้ไขและส่งกลับให้ Reviewer พิจารณาใหม่
 • [ ] ไม่ยอมรับ

6. หาก Reviewer ให้ แก้ไขและส่งกลับให้ Reviewer พิจารณาใหม่  กองบรรณาธิการฯ จะออกเอกสารขอความอนุเคราะห์แก้ไขบทความ ส่งไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา (อาจารย์ที่ปรึกษาต้องแจ้งให้ผู้เขียนทราบเพื่อทำการแก้ไข) หรือ แจ้งไปยัง ผู้เขียนโดยตรง โดยมีเวลาให้ผู้เขียนแก้ไขบทความเป็นเวลา 2 สัปดาห์ จากนั้นส่งกลับมายัง กองบรรณาธิการฯ เพื่อส่งให้ Reviewer พิจารณาอีกครั้ง


7. หาก Reviewer ให้ ตีพิมพ์โดยแก้ไขเล็กน้อยตามข้อเสนอแนะ ผู้เขียนต้องทำการแก้ไขบทความตามที่ Reviewer เสนอ โดยใช้ไฟล์ที่จัดรูปแบบการพิมพ์แล้ว จากนั้นส่งกลับมายัง กองบรรณาธิการฯ เพื่อส่งให้ Reviewer พิจารณาอีกครั้ง หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม กองบรรณาธิการฯ จะออกเอกสารตอบรับตีพิมพ์บทความให้


8. หาก Reviewer ให้ ตีพิมพ์ โดยไม่มีการแก้ไข  กองบรรณาธิการฯ จะออกเอกสารตอบรับตีพิมพ์ แจ้งไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้เขียน และเมื่อจัดพิมพ์เรียบร้อย จะนำส่งวารสารให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เขียนต่อไป


หมายเหตุ : วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับบทความวิชาการในสาขาวิศวกรรมศาสตร์จากผู้สนใจตลอดปี

ดาวน์โหลด

 • แบบฟอร์มรูปแบบ (Template) [pdf] [word]
 • ขั้นตอนการขอตีพิมพ์บทความลงวารสารวิศวกรรมศาสตร์ และการจัดหน้ากระดาษ [pdf]
 • ผังขั้นตอนการขอตีพิมพ์บทความฯ (Flow Chart) [pdf]

 843 total views,  1 views today