เครือข่ายบริหารงานวิจัย (Node) ภาคเหนือ

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

Natural Bio-Active Ingredients and
Lanna Highland Agriculture

ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2565

2 กรอบการวิจัย ดังนี้
แผนงานวิจัยที่ 1 Natural Bio-active ingredients and applications เพื่อความมั่นคงทางอาหาร โภชนาการ สุขภาพ และความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

  • ประเด็นพืชพื้นถิ่นทางภาคเหนือของประเทศไทย 4 ชนิด ได้แก่ เชียงดา ตีนฮุ้งดอย ชาเลือดมังกร และสังหยู
  • ประเด็นสำหรับสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ สารสกัดจากน้ำผึ้ง แมลงทหารเสือ และ ชันโรง

แผนงานวิจัย 2 Lanna Highland Agriculture and Environment เพื่อแก้ปัญหาหมอกควัน (Particles) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย โดยเน้นกลไกการแก้ปัญหาทางการเกษตรบนพื้นที่สูง

  • ประเด็นการจัดการทางการเกษตร โดยมีสิ่งเหลือใช้เป็นศูนย์ (Zero Waste) ได้แก่วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรบนพื้นที่สูง ได้แก่ กาแฟ และ ข้าวโพด
  • ประเด็นการพัฒนาต้นแบบการทำฟาร์มคาร์บอน (Carbon Farming) ด้วยระบบการส่งเสริมพืชเสริม หรือ พืชทดแทน ได้แก่ ถั่วพื้นเมืองที่สูง หรือเห็ด

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มตาม QR-Code และส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการพร้อมเอกสารแนบต่างๆ มาทางอีเมล์ arda.nodecmu@gmail.com ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 16:30 น.

***หากพ้นกำหนด เครือข่ายฯ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอโครงการ

 393 total views,  1 views today