สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประกอบด้วย

  1. กลุ่มงานตามกฎหมาย
  2. กลุ่มงานสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
  3. กลุ่มงานสื่อสาร และข้อมูล ข่าวสาร
  4. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
  5. กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมขนาดเล็ก (SMEs) อาคาร บ้านอยู่อาศัย ภาคขนส่ง ธุรกิจฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ และพื้นที่พิเศษ

สามารถยื่นข้อเสนอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ https://project.enconfund.go.th ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.

ผู้ที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้จัดทำหนังสือมอบอำนาจ / หนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการ และหนังสือรับรองการปฏิบัติงานของหัวหน้าโครงการ จำนวน 1 ชุด ส่งมายังงานบริหารงานวิจัยฯ เพื่อประสานงานกับ มช. สร้างบัญชีโครงการให้กับหัวหน้าโครงการ โดยสามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 มีนาคม 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://cmu.to/8p0hG หรือ QR Code ดังแนบ

 693 total views,  3 views today