ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2566

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม “ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2566” โดยมีรายละเอียดการสนับสนุนเบื้องต้น ดังนี้

  1. สนับสนุนไม่เกิน 3 ทุนต่อปี โดยอย่างน้อย 1 ทุน หัวหน้าโครงการต้องเป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติมาก่อน
  2. ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 3 ปี
  3. สนับสนุนเพียง 1 วาระ ต่อกลุ่มวิจัย
  4. งบประมาณรวมไม่เกิน 15 ล้านบาทต่อกลุ่มวิจัย (ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี)

ยื่นข้อเสนอผ่าน ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น.

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : 00-ประกาศรับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง.pdf
01-ขอบเขตประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566.pdf
02-หนังสือรับรองแสดงความประสงค์ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์.docx
02-หนังสือรับรองแสดงความประสงค์ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์.pdf
03-เอกสารข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566.doc
03-เอกสารข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566.pdf

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11604

หมายเหตุ

หากประสงค์ยื่นขอสมัครรับทุนดังกล่าว ให้ทำเรื่องแจ้งผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ไปยังมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 (เวลาราชการ) เพื่อเป็นเอกสารประกอบการกดรับรองต่อไป (สามารถส่งผ่าน CMU e-Document ได้)

** มหาวิทยาลัยกดรับรองข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
เวลา 18.00 น. เท่านั้น **

 632 total views,  2 views today