แนวปฏิบัติด้านเอกสาร

ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การขอรับค่าตอบแทน/ตีพิมพ์ ผลงานวิชาการ

การบริหารและจัดการโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย

  • โครงการวิจัย
  • โครงการบริการวิชาการ
    • การประชุม สัมมนา และฝึกอบรม
    • การให้บริการวิชาการ

การขอรับการสนับสนุนเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ

 729 total views,  1 views today