บุคลากร

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ

รองคณบดี
E-mail : c.chaichana@eng.cmu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา

ผู้ช่วยคณบดี
E-mail : wassanai@eng.cmu.ac.th

หัวหน้างาน

นางสาวณัฐพร ใจพุทธ

หัวหน้างานบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ
E-mail : nuttaporn@eng.cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 44129

ด้านพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย

นายอลงกต เทพคำอ้าย

นักจัดการงานทั่วไป
E-mail : alongkoatt@eng.cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 44129 ต่อ 28

นางสาวอริศรา กัลยาณวุฒิ

นักจัดการงานทั่วไป
E-mail : arisara.ka@eng.cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 44129

ด้านบริการวิชาการ

นางสาววรธิดา อุดมสม

นักจัดการงานทั่วไป
E-mail : waratida@eng.cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 44177 ต่อ 14

นางสาวศศิณา สิทธิชมภู

นักจัดการงานทั่วไป
E-mail : sasinar@eng.cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 44177 ต่อ 15

ด้านพันธกิจเชิงรุก/ยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย

นายรัฐพล พรประสิทธิ์

นักวิจัย
E-mail : rattapol.p@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 44129 ต่อ 19

นายชานนท์ แก้วบุญเรือง

วิศวกร
E-mail : chanon.ka@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 44129 ต่อ 19

นายกิตติภพ พรหมเผ่า

วิศวกร
E-mail : kittiphop.pr@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 44129

นายมนตรี มาแสน

วิศวกร
E-mail : moltri.marsaen@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 44129

นายทรงศักดิ์ ขลังวิชา

นักจัดการงานทั่วไป
E-mail : songsak@eng.cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 44129


 702 total views,  1 views today